recognize and respect freedom of the press and expression.

در جامعه مرد حاكم

در جوامع مرد حاكم: دختران و زنان شخصيتى مستقل و برابر نمي يابند و هويت آنها، وابسته و زير سايه مثلأ مردان، و نيازمند تأئيد آنان خواهد بود.

در جامعه مرد حاكم: دختر و زن، حق آزادي هاي اجتماعي ندارد، حق قضاوت ندارد، مثل بيمار  واگير دار، جداسازي دختران و زنان از مرد ها، در تمام اجتماع صورت ميگيرد.

در جامعه مرد سالار: براى خشونت بر عليه دختر و زن، و انكار ناپذير بودنش، قوانين به نام خدا، اما فقط توسط مثلأ مردان نوشته ميشوند.

در جامعه مرد حاكم: او قانون را چنين مينويسد كه: اگر زن  به قتل برسد و يا کشته شود طبق قوانين خدا؛ ديه زن  نصف ديه مرد مي باشد.

در جامعه مرد سالار: اجازه تصميم گيرى براى سقط جنين به زن كه حامل آن است داده نميشود.

در جامعه مرد حاكم: در صورت جدائى،  حق نگهدارى فرزند به مادر داده نميشود.

در جامعه مرد سالار: دختر و زن براى مسافرت و حتى تقاضاى پاسپورت، نياز به گواهى رسمى مرد دارد.

در جامعه مرد حاكم: سهم ارث زن و دختر، دو سوم كمتر از مرد است.

در جامعه مرد سالار: دختر و زن حتى، براى انتخاب لباس فاقد شعور وانمود ميشود و حق انتخاب لباس ندارد  و به نام حجاب‌، او را چون موميائى جلد ميكنند.

در جامعه مرد حاكم: قانونى كه مردان نوشته اند به مثلأ مرد اجازه ميدهد: در هر سنى، تا چهار زن و يا دختر را مالك يا همسر شود و نيز به نام قانون صيغه، مرد ميتواند با تعداد  نامحدود زن، هم بستر شود.

در جامعه مرد سالار: در قانون اين مثلأ مردان، خواهر ٩ساله من ، دختر ٩ساله شما ، و هر دختر بچه ٩ساله ، از دنياي کودکانه اش جدا مي شود و محكوم به همخوابگى و زوجيت باهر سن از اين نوع مردان، ميشود.

در جامعه مرد حاكم: تبعيض وخشونت جنسى، به نام قانون و با مهر تائيد از خدا، اما فقط توسط مثلأ مردان ، فقط در مورد زن اجرا ميشود و اين مثلأ  مردان خدا، زن را زنده زنده، به قصد مرگ  سنگسار و نابود ميكنند.

و...

مردان راستين همگام با شيرزنان، دختر و پسر، پير و جوان، شانه به شانه، دست در دست، برابرى را فرياد خواهند زد و همصدا، جامعه را از نامردان فرومايه و قوانين برده دارى شان پاك خواهند كرد..

و در كنار هم، آزاد و آگاه و برابر، زيبا زندگى خواهند كرد.

در جامعه مرد حاكمCopy & send this link for your friends

 

Thank you for your clips & Articles با سپاس از كليپ ها ومطالب شما عزيزان از سراسر جهان

Keep us informed!!

To share your thoughts with others or to register your FREE email Accountclick here:

Tell our Friends about www.PersianCultureS.com

اگر مايل هستيد پرژن كالچرز را در صفحه لينک سايت خود قرار دهيد، می توانيد از نشان زير استفاده کنيد

You may use a thumbnail graphic of the PersianCultureS.com logo if you wish to create a link to the PersianCultureS.comwebsite on your own page.

Add this site to your favorites

www.PersianCultureS.com