Iran Protest Reports گزارش تظاهرات 13 آبان

November 4.2009 -  سیزدهم آبان 1388

Protest against Islamic Regime in Iran

تظاهرات 13 آبان به خشونت كشيده شد (‌‌BBC) طبق گزارشات رسيده، پليس با مخالفان حاضر در تظاهرات 13 آبان درگير شده است. به گزارش خبرگزارى فرانسه و به نقل از شهود پليس اقدام به شليك گاز اشك آور و دستگيرى معترضين پرداخته است. طبق گزارش رویترز از یک شاهد عینی پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان كه شعار "مرگ بر ديكتاتور" سر داده بودند از باتوم استفاده كرده است.