خشایارشاه در کنار همسر یهودی اش استر و وزیرش هامان ( تابلوی نقاشی اثر رامبراند ) Haman - Ahasuerus - Esther

Esther is seen disclosing Haman’s evil plans to her husband, King Ahasuerus (Artaxerxes). Haman, sitting on the left, is staring at the table. The king looks as if he finally realizes what has been going on. Esther looks embarrassed for causing problems for one of her guests..

تابلو:  خشایار شاه( Ahasuerus ) ، شاه ایران در کنار همسر یهودی اش استر ( Esther ) و وزیر ش هامان ( Haman )

نقاش : رامبراند هرمنز فان ریین ( Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669 )

تاریخ طراحی : 1660 

اندازه تابلو :  ( oil on canvas ( 73 × 94 cm

محل نگهداری کنونی : موزه پوشکین ، مسکو Pushkin Museum, Moscow

مقبره استر و مردخاي در همدان: استر همسر خشايارشاه دختری يهودی بوده كه در ‌آزادی سكونت و عبادت يهوديان در حكومت هخامنشي نقش مهمي داشته است. مردخای هم عموي استر و از روحانيون يهودی بوده است. اين دو نفر در همدان و در كنار هم دفن شده اند. اين مقبره براي يهوديان همه دنيا بسيار محترم و مقدس است. پيرمرد راهنمای مقبره میگوید كه در همدان صد سال پيش حدود شصت هزار يهودی ساكن بوده اما هم اكنون فقط دوازده نفر يهودی در اين شهر زندگي مي كنند. در دهه چهل يهوديان همدان سه دبيرستان اختصاصي براي خود داشته اند در حاليكه در كل شهر همدان تنها چهار يا پنج دبيرستان ديگر بوده است. اين ارقام شاخصي است براي آگاهی در مورد آزادی مذاهب در ایران باستان.

 

معرفی استر به خشایارشاه

Khashayar Shah & Esther ( Esther is introduced to Ahasueros معرفی استر به خشایار شاه - تابلوی نقاشی اثر رامبراند

تابلو:  خشایار شاه( Ahasuerus ) ، شاه ایران  استر ( Esther )

نقاش : رامبراند هرمنز فان ریین ( Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669 )

تاریخ طراحی : 1655 

اندازه تابلو :  Drawing with pen and brush :18 × 25 cm

محل نگهداری کنونی : موزه لوور پاریس Musée du Louvre, Paris

 

Drawing with pen and brush (18 × 25 cm) — ca. 1655
Musée du Louvre, Paris

 

 

 

Copy  this link for your web or send it for your friends خشایار شاه و  استرهمسر یهودیش Ahasuerus & Esther

 

Persepolis on fire تخت جمشید در آتش

عراق درگذشته فقط بخشي از، يک استان ايران بود

Keep us informed!!

To share your thoughts with others or to register your FREE email Account click here:

  

Add this site to your favorites

 

Home  Academic  Art   Cinema  Events  From You  Literature  Music  News  Other webs  Our community  Persian cultures  Persian New Year  Politics Radio  Religion  Science  Sports  Television  UFO  Weather   Women