دانشگاه هاى ايران

 

 

University of Tehranدانشگاه تهران


 Amir Kabir University of Technology فنى امير كبير

Bu-Ali Sina Universityدانشگاه بوعلى سينا

Iran University of Science and Technologyعلم و صنعت

Isfahan University of Technologyفنى اصفهان

University of Isfahanدانشگاه اصفهان 

KN Toosi University of Tecnologyفنى طوسى

Beheshti Universityبهشتى

Chamran University of Ahvazچمران اهواز

Shahrood Universityشاهرود

Rajaee Teacher Training Universityتربيت معلم رجائى

Sharif University of Technologyفنى شريف

Shiraz Universityدانشگاه شيراز

Shiraz University of Medical Scienceدانشكده پزشكى شيراز

Azad University (IAU)آزادى

Azad University Region Oneدانشگاه آزاد

Tarbiat Modares Universityتربيت مدرس

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه پیام نور
دانشگاه امیر کبیر
دانشگاه اراک
دانشگاه الزهرا
دانشگاه تبریز
دانشگاه شاهرود
دانشگاه کاشان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه شهد چمران اهواز
دانشگاه تهران
دانشگاه سمنان
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه گیلان
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه زنجان
دانشگاه یزد
دانشگاه مدیریت صنعتی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه بوعلی سینا همدان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی
دانشگاه فردوس مشهد
دانشگاه آزاد واحد جنوب
دانشگاه عالی جهاد دانشگاهی
دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه آزاد (تهران شمال)
دانشگاه آزاد (تهرن مرکز)
دانشگاه مازندران


مراکز پژوهش و تحقیقات


مطالعات فیزیک نظری و ریاضیات
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
مرکز آمار ایران
مرکز پژوهشی حفاظت آثار فرهنگی
مرکز تحقیقات استراتژیک
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
مرکز تحقیقات دنا
دفتر پژوهشهای فرهنگی
مرکز ملی مهندسی ژنتیک
انستیتوبیوفیزیک بیوشیمی
موسسه مطالعات دریای خزر
موسسه پلیمر ایران (تحقیقاتی)
تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
مرکز ملی اقیانوس شناسی
مرکز اسناد و مدارک علمی ایران
مرکز تحقیقات پیشرفته در علوم پایه
سازمان زمین شناسی ایران
سازمان اکتشافات معدنی ایران
پژوهشگاه بین الملل زلزله شناسی
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
مرکز اطلاعات فرهنگی ایران
موسسه بین المللی انرژی
انجمن اقتصاد انرژی ایران
مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز تحقیقات حفاظت خاک
مطالعات و تحقیقات بین المللی
موسسه تحقیقات اقتصادی

 

 

Copy & this link for your web or send it to your friendsدانشگاه هاى ايران Universities of Iran

 

 

We  belive in your business & we want you to succeed, If you wish to advertise on PersianCultures website,

 

 

اعزام دانشجويان ايرانى به خارج از كشور

Learning Englishآموزش انگلیسی

World Association for American Studies انجمن های آمریکا شناسی در جهان

Persian Bloggers in the World وبلاگ های ایرانیان در جهان

Persian Web Broadcasts

 

          

 

10 Most Successful Web 2.0 Startups to Date ده وب موفق از آغاز تا کنون

Top 40 ٍEnglish Sites بالا ترین چهل سایت انگلیسی زبان

Video Resources منابع ویدیو

 

Keep us informed!!

To share your thoughts with others or to register your FREE email Accountclick here:

 

Add this site to your favorites

Academic