Persian Golf or Moslem Golf خليج فارس یا خليج مسلمانان

 

The world calls it: Persian Golf

 

About Persian Golf :"Persian Gulf will remain Persian

 

‏ميراث تاريخي وهويت ملي ايرانيان در دست...

احمدی نژاد منافع ایران را به ستمگران عرب می بخشد (همایون ابراهیمی)  .....واین پرسش پیش میآید که برای چه وچرا پول مردم نیک اندیش ایران باید به سوی لبنان وفلستین سرازیر شود تا روزگار مردمی آشتی جو را چنین به سیاهی بکشانند ؟ چه میماند جز آفتاب همیشه درخشان مهر ودوستی که دیر یا زود از پس ابر سیاه خرافات وندانم کاری ودشمنی وبد اندیشی ، برون خواهد آمد تا روشنی را دوباره بر پهنه ی خاور میانه بتاباند، تا دوباره مردم نیک اندیش ایران با سرور وشادی از خانه هایشان به در آیند ویکدیگر را در آغوش بگیرند وبر رخسار هم بوسه زنند ، تا دو باره زن زیبا روی ایرانی ، چهره از پس سیاهی چادر بیرون آورد وخود را به جهانیان نشان دهد، تا مردم گیتی بدانند که زن ایرانی از زیبا ترین زنان وبا وفاترین آنهاست ، تا دو باره کودکان دختر و پسر ، دست در دست هم برای پیروزی کشورشان پایکوبی را از سر گیرند ، پدر بتواند بر گونه های دخترش بوسه زند ، مرد مهربان ایرانی در کوی و بازار چون همه ی جهانیان دست در دست همسر زیبایش گذارد وبر گونه هایش از مهر بوسه زند ...... بی گمان چنین روزهائی فرا خواهد رسید - چون روزگار دشمنی ها وستیزجوئیها ومرگ بر آن ومرگ بر این ها سر دادنها پایانی دارد !

 

All English news articles

 

 

Copy & send this link for your friendsPersian Golf or Moslem Golf خليج فارس یا خليج مسلمانان

 

 

 About Persian Golf :"Persian Gulf will remain Persian

 

              

 

 پوتین- روسیه و رژیم جمهوری اسلامی Putin, Russia & Islamic Regime in Iran

 • Persian Bloggers in the World وبلاگ های ایرانیان در جهان

 • موسسه مجاز اعزام دانشجويان ايرانى به خارج از كشور

 • Learning English آموزش انگلیسی

 • 10 Most Successful Web 2.0 Startups to Date ده وب موفق از آغاز تا کنون

  Top 40 ٍEnglish Sites بالا ترین چهل سایت انگلیسی زبان

  Video Resources منابع ویدیو

  Persian Web Broadcasts

 •  

  دانشگاه هاى ايران 

   

  Keep us informed!!

  To share your thoughts with others or to register your FREE email Account click here:

   

   

    

  Add this site to your favorites

   

  Home  Academic  Art   Cinema  Events  From You  Literature  Music  News  Other webs  Our community  Persian cultures  Persian New Year  Politics Radio  Religion  Science  Sports  Television  UFO