ويكتور خارا، اسطوره پيروزى موسيقى بر ديكتاتورى Victor Jara

 

23 سپتامبر 1932  - 16 سپتامبر 1973

Even today, songs of Victor Jara are respected all over the world.

 

ويكتور خارا، پروفسور دانشگاه سانتياگو، در شيلى، تا آخرين لحظه زندگى، در كنار آزاديخواهان زندانى در استاديوم ، گيتار زد و  برای ساير زندانيان دلاور، آواز خواند. پاسداران جنايتكار رژيم ديكتاتور، همانجا که، دست او را  نابود كردند، در حالی که با ته مانده ی قدرتش، بدون دست و در حال درد به آوازش ادامه می داد،.. او را به گلوله بستند....   35 سال داشت.

از سال 2003 به افتخار ویکتور خارا آن استادیوم در سانتیاگو، ویکتور خارا نامیده می شود .

چماقداران، نظامیان و مزدوران بی فرهنگ، مست از پیروزی، شهر را در اختیار گزفته بودند. هر جنبنده ای را دستگیر مورد ضرب و شتم و دستگیر می کردند. هزاران نفر در استادیوم ورزشیEstado de Chile زندانی شده بودند،

دولت سالوادور آلنده سرنگون و حکومت ژنرال پینوشه سرکار آمده بود. روز 15 سپتامبر 1973 .

شهر سانتیاگو در شیلی .  آمریکای جنوبی.

ويكتور خارا سخت شکنجه شده اما هنوز بر باور های خود استوار مانده بود. دنده ها یش زیر مشت و لگد در هم پیچیده،  اما هنوز از دیگران پایداری می طلبید.  رییس نظامی استادیوم وحشیانه از ویکتور خارا می پرسد : دوس داری واسه رفیقات آواز بخونی و گیتار بزنی؟ ویکتور میگه: چرا که نه!... به دستور رییس زندان گیتارش را می آورند. ویکتور خارا با دستهای شکسته گیتارش را مینوازد و سرود های اتحاد را در حالی که همه ی  زندانیان، همراهی اش می کنند همصدا، میخواند..  دانشجویان، کمونیست ها، روشنفکران، سوسیالیست ها، شاعران، هنرمندان و...

دستهای هنرمندش را با تبر شکسته بودند اما ناله نمیکرد..

از آن پس ترانه اتحاد ويكتور خارا، نوای آزادی خواهان جهان شد...

 سال 1990 شیلی آزاد شد و پینوشه، تا آخرین روز عمر هر جای جهان که بود مردم از او متنفر بودند. 10 دسامبر 2006، جشن آزادی خواهانی بود که ويكتور خارا را میشناختند، روز مرگ پینوشه..

و.. ويكتور خارا جاودانه، در قلب جهان

 

"Requiem for Victor Jara" By:Wolfgang Mattheuer (1973)

 

Victor Jara is often commemorated with images of a destoyed guitar and bloody hands.

Victor Jara Manifiestoویدیو

Victor Jara is widely recognized as one of the leaders of the New Song Movement in Chil. Jara died at the hands of the military police approxmately one week after the Sept. 11, 1973 coup. He was taken from the Universidad Tecnica (which was damaged heavily by the military and later replaced by the current Universidad de Santiago de Chile) where he worked as a professor and taken with other university colleagues to the Estadio Chile, where he was held for several days with 5,000 other "subversives". While held there, he taught his fellow prisoners a song spontaneously penned at that moment for those present.

حق زندگی

 در صلح El derecho de vivir en paz

Vamos por Ancho Camino

Plegaria a un labrador

صدايش ماندگار، يادش گرامى‌

 من،TagMan

Jarapolice, by Fernando For Victor Jara(1974)

The life of Victor Jara is a beautiful example of an intelligent and sincere singer who spoke strongly through his songs. As a result, the songs of Victor Jara are a testimony to his strength and positive view of life.

ميتوانى آوازه خوان را در قفس، یا بكشى، اما..آواز را نميتوان كشت‌ ( ويكتور خارا )

You can cage and kill the singer but you can't kill a song! ( Victor Jara )

 
 
Copy & send this link for your friendsVictor Jara ويكتور خارا
 
 

 

Keep us informed!!

To share your thoughts with others or to register your FREE email Account click here:

Add this site to your favorites